POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES Ciasteczka.png

SKLEPU INTERNETOWEGO

Polityka prywatności i Plików Cookies opisuje rodzaj gromadzonych Danych Osobowych Użytkownika Serwisu, sposób ich gromadzenia, wykorzystania a także ich przechowywania oraz ewentualnego udostępniania, a także opisuje, jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Administrator jest zobowiązany do ochrony prywatności Użytkowników Serwisu. Działając w tym celu Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi Serwisu ochrony udzielonych danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu i dokonywaniem zakupów.

SPIS TREŚCI:
I. Administrator
II. Definicje
III. Skąd mamy Twoje dane
IV. Rodzaje gromadzonych danych osobowych
V. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe
VI. Uprawnienia użytkownika Serwisu
VII. Odbiorcy danych osobowych
VIII. Przetwarzanie danych dzieci
IX. Przekazywanie danych poza EOG
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
XI. Inne strony internetowe
XII. Bezpieczeństwo danych osobowych
XIII. Pliki Cookies
XIV. Zmiana Polityki Prywatności i Plików Cookies

I. ADMINISTRATOR
Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Focus Woźniak Mateusz z siedzibą przy ul. Sikornik 18, 44-122 Gliwice, NIP: 9691631215, REGON: 38000526 Adres e-mail: sklep@pomoce-terapeutyczne.pl

II. DEFINICJE
1. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Polityka Prywatności i Plików Cookies- niniejszy dokument zwany dalej „Polityką”;
4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://pomoce-terapeutyczne.pl
5. Użytkownik Serwisu – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z przynajmniej jednej usługi wykonywanej przez Administratora lub funkcji Serwisu.

III. SKĄD MAMY TWOJE DANE
Administrator otrzymał dane od Ciebie (lub upoważnionych osób/pracowników) np. podczas zakładania konta / składania zamówień / zapytań ofertowych / lub w wyniku innych czynności, do których konieczne było ich podanie oraz przetwarzanie, a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Administrator zbiera dane Użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem https://pomoce-terapeutyczne.pl. Dane te zbierane są zgodnie z zasadą określonymi w RODO, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usług związanych z korzystaniem z Serwisu dostępnego pod adresem https://pomoce-terapeutyczne.pl.

IV. RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH
Rodzaj danych gromadzonych przez Administratora zależy od usługi oferowanej przez Administratora, z której korzysta Użytkownik. Przykładowo przy zakładaniu konta jest to adres e-mail oraz hasło, przy korzystaniu z usługi Newsletter- adres e-mail.

V. W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE ORAZ JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?
Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z RODO oraz z polskim ustawodawstwem krajowym.
Rodzaje zbieranych Danych Osobowych Użytkowników Serwisu, jak również cel oraz podstawy ich przetwarzania są zależne od sposobu korzystania przez Użytkownika Serwisu z prowadzonego przez Administratora pod adresem https://pomoce-terapeutyczne.pl


UTWORZENIE KONTA W SERWISIE (REJESTRACJA)
Osoby zakładające konto w Serwisie proszone są w formularzu rejestracyjnym o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta (adres e-mail, login oraz hasło). Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia konta, a także jego utrzymania, korzystania oraz obsługi, rozwiązywania problemów technicznych, kontaktowania się z Tobą w celu związanych ze świadczeniem usług natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta, a także jego utrzymania, korzystania oraz obsługi. Dodatkowo podczas zakładania konta Użytkownik może podać imię i nazwisko, które również będą przetwarzane w powyższych celach. Podanie tych danych nie jest jednak niezbędne do utworzenia konta.
Po utworzeniu konta w serwisie Użytkownik ma również możliwość dodania adresu czyli podania dodatkowych danych, np. imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu. Podane dane są przetwarzane w celu ułatwienia korzystania z konta oraz ze składania zamówień za jego pośrednictwem, tworzenia własnego profilu.
Podstawą przetwarzania danych osoby dokonującej rejestracji w Serwisie, a także tych podanych później podczas korzystania z konta jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
Ponadto powyższe dane są przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) który polega na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
Dane osobowe podane podczas rejestracji, a także później podczas tworzenia profilu są przetwarzane do momentu wykonania umowy, czyli usunięcia przez Użytkownika konta w serwisie lub realizacji żądania jego usunięcia przez Administratora. Dane podane po utworzeniu konta, czyli np. dane teleadresowe, są przetwarzane do momentu ich usunięcia.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW
Jeżeli Użytkownik Serwisu składa zamówienie zakupu towaru wiąże się to z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i realizacji zamówienia, natomiast ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego przyjęcia i realizacji.
Dane osobowe Użytkownika Serwisu uzyskane za pośrednictwem formularza składania zamówień są przetwarzane:
• w celu realizacji złożonego zamówienia, m.in. dostawy towaru, kontaktu w związku z koniecznością realizacji zamówienia - podstawa prawna to niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, np. wystawienie faktury VAT– podstawa prawna to obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych w związku z zawartymi umowami jak np. rozpatrzenie reklamacji, gwarancji, rękojmi za wady fizyczne towaru, zwrot towar – podstawa prawna to obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) który polega na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami
Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy są przetwarzane do momentu wykonania umowy. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków ciążących na Administratorze są przetwarzane do momentu ich realizacji, np. rozpatrzenia reklamacji, wypełnienia obowiązków rachunkowych. Po upływie tych okresów przetwarzania dane osobowe mogą być przetwarzane także przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, maksymalnie do momentu przedawnienia roszczeń.


NEWSLETTER
Użytkownik, który ukończył 18 lat oraz udostępni swój adres e-mail w celu przesyłania mu Newslettera, w którym przesyłane będą informacje handlowe dotyczące produktów i usług, promocji oraz ofert Administratora, może korzystać z tej funkcjonalności udostępnianej przez Administratora. Podanie danych wskazanych przy zapisywaniu się na newsletter jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wysyłki newslettera, w którym przesyłane będą informacje handlowe dotyczące produktów i usług, promocji oraz ofert.
Dane osobowe są przetwarzane:
• w celu otrzymywania drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika Serwisu adres email newslettera, w którym przesyłane będą informacje handlowe dotyczących produktów i usług, promocji oraz ofert– na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ustalaniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie, a następnie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, maksymalnie przez okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe zostaną zanonimizowane lub usunięte.

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA SERWISU
Informujemy, że przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
f) prawo do przenoszenia danych:
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.


W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt osobisty, za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pośrednictwem e-mail z wykorzystaniem następujących danych:


Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju Focus Woźniak Mateusz z siedzibą przy ul. Sikornik 18, 44-122 Gliwice, NIP: 9691631215, REGON: 38000526
Adres e-mail: sklep@pomoce-terapeutyczne.pl


We wniosku dotyczącym chęci realizacji praw przez Użytkownika Serwisu w miarę możliwości powinny się znaleźć takie elementy jak:
a) określenie, z jakiego prawa chce skorzystać osoba, której dane dotyczą
b) jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera, wykonanie umowy)
c) oczekiwany sposób rozpatrzenia wniosku.

VII. ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy ich przetwarzaniu w zakresie, jaki jest niezbędny do wykonania określonej usługi lub udostępnienia funkcjonalności czyli m.in. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, firmom księgowym, prawnym, firmom kurierskim, transportowym, agencjom marketingowym, firmom IT, hostingowym.
Administrator przekaże także dane innym podmiotom, kiedy ciąży na nim prawny obowiązek.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI
Usługi oferowane przez Administratora w ramach Serwisu skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG
Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych.
Niektórzy Partnerzy jak np. Google LLC mają siedzibę w różnych krajach poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG, Twoje dane będą przekazywane do tych podmiotów w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
• współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej
• stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską
• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy
• w razie przekazywania danych do USA (np. Google LLC) – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej
Na twoje żądanie udostępnimy ci kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Administrator nie podejmuje wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegasz profilowaniu.

XI. INNE STRONY INTERNETOWE
W Serwisie znajdują się linki do innych stron internatowych. W przypadku kliknięcia na nie, Użytkownik zostanie przeniesiony na inną stroną internetową. Wówczas dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez administratora strony, na którą nastąpiło przekierowanie, w związku z czym Administrator zachęca do zapoznania się z Politykami Prywatności stron internetowych, na które nastąpiło przekierowanie.

XII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

XIII. POLITYKA COOKIES
Serwis wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby odwiedzającej nasz Serwis (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Serwis może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez osobę odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu.
W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies).
Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
“Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Obok plików cookies, Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować: adres IP, rodzaj platformy, rodzaj przeglądarki internetowej
Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.


Zgoda na wykorzystanie plików cookies
Zapisywanie plików cookies na urządzeniach końcowych Użytkowników zależy wyłącznie od jego woli. Oznacza to, że kiedy wyrazisz zgodę na zapisywanie plików cookies, pliki te mogą być czasowo przechowywane w przeznaczonej do tego przestrzeni oraz odczytane przez ich dostawcę. Realizacja poniższych celów jest także uzasadniona prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na zapewnieniu dostępu do Serwisu oraz świadczenia usług na jak najwyższym poziomie (art. 6 ust.1 lit. f RODO).


W jakim celu używamy plików Cookies?
Pliki cookies są wykorzystywane w celu obsługi rejestracji logowania, prezentacji i personalizacji treści Serwisu, obsługi formularzy, dopasowywania treści Serwisu do preferencji danego Użytkownika, zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz jego funkcjonalności, marketingu własnych produktów i usług.
Pliki Cookies są także wykorzystywane w celach funkcjonalnych, personalizacji treści, statystycznych, analitycznych i marketingowych.
Podstawą gromadzenia informacji o Użytkownikach Serwisu jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu jego produktów i usług, prowadzeniu analiz statystycznych oraz analitycznych, zapewnienie świadczenia usług na najwyższym poziomie.


Google Analytics
Serwis wykorzystuje piki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics należącego do Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), w skrócie Google. Pliki cookie są zapisywane na komputerze Użytkownika Serwisu, a następnie przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Są one wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika Serwisu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu, a także w celach reklamowych. Używanie cookies pozwala wyświetlać reklamy personalizowane, prowadzić kampanie marketingowe, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców. Google wykorzystuje także pliki cookie konwersji, których głównym celem jest pomoc reklamodawcom w ustaleniu, ile osób klikających reklamy kupiło ich produkty. Pliki te pozwalają reklamodawcom sprawdzić, czy po kliknięciu reklamy użytkownik odwiedził witrynę reklamodawcy.
Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika Serwisu ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. W witrynie stosowana jest anonimizacja adresów IP, co oznacza, że na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP Użytkownika Serwisu zostanie uprzednio skrócony przez Google. Pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google posiada certyfikację EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Oznacza to, że podmiot ten zobowiązał się do stosowania zasad ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.
Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz i statystyk oraz działalności reklamowej.
Okres przechowywania danych zebranych za pośrednictwem Google Analytics wynosi 26 miesięcy.
Wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce pozwala na uniemożliwienie używania i zapisywania plików cookie na urządzeniach, z których Użytkownik Serwisu korzysta przy przeglądaniu Serwisu. Informujemy jednak, że może to wiązać się z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu.
Można także zablokować zapisywanie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie odnoszących się do korzystania z witryny (włącznie z adresem IP użytkownika Serwisu). W tym celu należy pobrać i zainstalować odpowiednie wtyczki do przeglądarki.


Google AdWords Remarketing
Serwis korzysta z funkcji Google AdWords Remarketing firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).
Podstawą prawną dla przetwarzania danych Użytkownika Serwisu jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu bezpośrednim, prowadzeniu analiz oraz statystyk.
Google AdWords stosuje technologię remarketingu, która umożliwia Administratorowi zwracanie się do Użytkowników Serwisu (a więc osób, które odwiedziły Serwis i w ten sposób zainteresowały się ofertą w nim zaprezentowaną) z reklamą prezentowaną na stronach partnerów Google. Stosowane pliki cookie pozwalają więc na rozpoznanie Użytkownika Serwisu podczas jego odwiedzin na stronach naszych partnerów reklamowych, a także na wyświetlanie reklam, które dostosowane są do zainteresowań Użytkownika Serwisu. Zainteresowania Użytkowników Serwisu są również badane za pośrednictwem plików cookie.
Dane zapisane w plikach cookie nie są jednak przez Google AdWords wykorzystywane w celu stworzenia profilu Użytkownika Serwisu, a więc nie służą do powiązywania ich z innymi danymi osobowymi.
Można zablokować korzystanie z plików cookie przez Google, odwiedzając stronę www.google.com/privacy/ads. Informujemy jednak, że może to wiązać się z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu.
Serwis wykorzystuje technologię remarketingu różnych partnerów współpracujących. Technologia ta umożliwia ponowne skierowanie do Użytkowników Serwisu, którzy już odwiedzili Serwis oraz są zainteresowani ofertą, poprzez ukierunkowaną reklamę na stronach sieci partnerskich. Umieszczenie reklamy odbywa się za pomocą ciasteczek. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań Użytkowników Serwisu podczas odwiedzin na stronie internetowej, a następnie mogą być wykorzystywane do ukierunkowanych rekomendacji dotyczących produktów i reklamy opartej na zainteresowaniach.


Zmiana ustawień dotyczących cookies
Co do zasady przeglądarki internetowe, a także inne oprogramowania zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu, które zostało podłączone do sieci - domyślnie pozwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu. W konsekwencji umożliwiają zbieranie informacji o osobach odwiedzających Serwis. Jednak dzięki zmianie ustawień przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać przez Użytkownika Serwisu zmodyfikowana lub odwołana. Oznacza to, że Użytkownik Serwisu może np. częściowo ograniczyć zapisywanie plików Cookies na jego urządzeniu lub całkowicie wyłączyć taką możliwość. Administrator informuje jednak, iż ograniczenie lub uniemożliwienie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.


Inne
Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

XIV. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z w związku ze zmianą obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych lub innych przepisów prawa, zmian w zakresie oferowanych za pośrednictwem Serwisu usług lub funkcjonalności, rozwiązań technologicznych oraz technicznych, które mogą mieć wpływ na postanowienia określone w Polityce.

Nasza strona także używa plików ciasteczek. Wszystkie informacje znajdują się w polityce prywatności.